miércoles, 23 de abril de 2008

Concurso "As Boliqueiras"A Mesa polo Normalización Lingüística das Pontes convoca o 1° Concurso de ensaio “AS BOLIQUEIRAS”. Estas son as súas bases:

-
-Poderán concorrer a este premio rapaces e rapazas de idades comprendidas entre seis e dezaoito anos, residentes nos Pontes que presenten os seus orixinais en lingua galega. Os textos presentados han ser inéditos e totalmente orixinais.

< ·
-De cada orixinal presentaranse dúos copias. A extensión máxima será de tres folios mecanografados o dobre espazo en letra arial tamaño 12 polas dúas caras antes do día 30 de abril no apartado de correos n°163 ou no Biblioteca Municipal (Avda. Castelao, s/n)

·
-Co onixinal, que deberá presentarse baixo lema, adxuntarase en sobre pechado, o nome, enderezo e teléfono do autor/autora indicando no sobre: para Concurso As Boliqueiras, o lema ea categoría.

· Establécense dúas categorías:
A - Rapaces/as deidades comprendidas entre 6 e 12 anos
B - Rapaces/as deidades comprendidas entre 13 e 18 anos

· Temas:
- Categoría A: POR QUE NON FALAMOS GALEGO? CAL E O PROBLEMA? COMO SOLUCIONALO?
- Categoría B: POR QUE AS NOVAS XERACIÓNS NON FALAN GALEGO COMO OS SEUS PAIS E OS SEUS AVÓS? PROPOSTAS PARA RECUPERALO

· Premios:
Categoría A
1° Premio 200€
2° Premio 100€
3° Premio 100€
Categoría B
1° Premio 300€
2° Premio 200€
3° Premio 100€


-O xurado estará composto por representantes das esquipas de normalización lingüística das escolas das Pontes, un/a representante do Concello e un/a da Mesa. Correspóndelle ao xurado o interpretación destas bases, O seu fallo será inapelable. O premio poderá quedar deserto.


-O xurado emitirá o seu fallo o día 16 de maio no curso dun acto que se celebrará no Cine Alovi.


-A participación nesta convocatoria supón a total aceptación das presentes bases.

No hay comentarios: